امروز: چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

پایگـاه اشتـراک دانـش

بررسی ارتباط بین گزارش دهی پایداری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • عنوان جستجو : بررسی ارتباط بین گزارش دهی پایداری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • نام استاد : اردلان فیلی
  • نوع جستجو : پروژه پایانی
  • تاریخ آپلود : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
  • تعداد دانلود : ۲
هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین ابعاد مختلف گزارش دهی پایداری(اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حاکمیت شرکتی) با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه مورد بررسی پژوهش، 89 شرکت پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال مالی 1397 می‌باشند که ماهیت و فعالیت‌های آنان نفت و پتروشیمی، نفت-گاز، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صنایع (چوب، کاغذ و فلزات)، معادن و تکنولوژی‌های مربوط به بهره برداری از این اقلام می باشد. داد‌ه‌های مورد نیاز تحقیق از طریق جمع‌آوری منابع اطلاعاتی، با مراجعه به گزارش‌های سالانه شرکت‌ها، صورت‌‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی، گزارش‌های هیات مدیره، گزارش افشای اطلاعات با اهمیت شرکت‌ها، و سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی محسوب می شود و به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است. از لحاظ زمان بندی جزء پژوهش‌های پس‌رویدادی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی است. در این پژوهش، گزارش دهی توسعه پایداری به‌عنوان متغیر مستقل اصلی و عملکرد مالی متغیر وابسته تحقیق می‌باشد. به جهت برازش مدل از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با بررسی برازش مدل و آزمودن فرضیه‌ها استفاده شد؛ آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز گزارش شد. در مطالعه حاضر از مطالعه مارکو تالینتو و همکاران (2019) برای ارزیابی 6 فرضیه مطرح شده در پژوهش کمک گرفته شد. اهم آزمون‌های آماری این تحقیق، معیار روایی همگرا، روایی واگر، شاخص اعتبار افزونگی، شاخص خوبی برازش کل مدل و تحلیل مؤلفه اصلی است. مقدار قابل قبول برای دو ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به منظور سنجش پایایی بالاتر از 0.7 است که در این پژوهش این مقدار برای ضرایب پایای ترکیبی و آلفای کرونباخ حاصل شد بدین صورت تمامی متغیرهای مدل معنادار شدند و معرف های مربوط به هر متغیر نیز تا حد خوبی توضیح دهندگی بالایی داشتند. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین ابعاد مختلف گزارش دهی پایداری و عملکرد مالی شرکت‌ها است.

 ۰