امروز: سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

پایگـاه اشتـراک دانـش

جستجو هادرسنوع جستجواستادعنوانتاریختعداد دانلودحجمدانلود
 • کارشناسی پیوسته - شهرسازی - جغرافياي شهري
پاورپوینتمحمدرضا زمانیحقوق و قوانین شهری - جلسه ششم۱۴۰۰/۰۲/۰۵۵۳۹۴ KBدانلود فایل
 • کاردانی - کارهای عمومی ساختمان - محوطه سازي و پروژه
طرح درسسرور امیریجلسه ششم درس محوطه سازی و پروژه ترم بهار۱۴۰۰/۰۲/۰۳۱۳۷۵۴ KBدانلود فایل
 • کاردانی - کارهای عمومی ساختمان - محوطه سازي و پروژه
طرح درسسرور امیریجلسه پنجم درس محوطه سازی و پروژه ترم بهار۱۴۰۰/۰۲/۰۳۸۱.۰۲ MBدانلود فایل
 • کاردانی - کارهای عمومی ساختمان - محوطه سازي و پروژه
طرح درسسرور امیریجلسه سوم و چهارم درس محوطه سازی و پروژه ترم بهار۱۴۰۰/۰۲/۰۳۸۶۸۱ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - مهندسی پزشکی - مدارهاي الکتريکي (1)
پاورپوینتمجید زارعمدارهای الکتریکی 1 (مهندسی پزشکی) جلسه هفتم۱۴۰۰/۰۲/۰۱۴۲.۰۹ MBدانلود فایل
 • کاردانی - کامپیوتر - مباني الکترونيک
پاورپوینتمجید زارعمبانی الکترونیک (کاردانی کامپیوتر) جلسه هفتم۱۴۰۰/۰۲/۰۱۲۲.۰۹ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - مدارهاي الکتريکي
پاورپوینتمجید زارعمدارهای الکتریکی (مهندسی کامپیوتر) جلسه هفتم۱۴۰۰/۰۲/۰۱۵۲.۰۹ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - شهرسازی - جغرافياي شهري
پاورپوینتمحمدرضا زمانیحقوق و قوانین شهری - جلسه پنجم۱۴۰۰/۰۱/۳۱۱۳۸۹ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - مهندسی پزشکی - مدارهاي الکتريکي (1)
تکلیفمجید زارعمدارهای الکتریکی 1 (مهندسی پزشکی) تمرین های سری سوم۱۴۰۰/۰۱/۲۵۱۵۲۵ KBدانلود فایل
 • کاردانی - کامپیوتر - مباني الکترونيک
تکلیفمجید زارعمبانی الکترونیک (کاردانی کامپیوتر) تمرین های سری سوم۱۴۰۰/۰۱/۲۵۰۵۲۵ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - مدارهاي الکتريکي
تکلیفمجید زارعمدارهای الکتریکی (مهندسی کامپیوتر) تمرین های سری سوم۱۴۰۰/۰۱/۲۵۲۵۲۵ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - مهندسی پزشکی - مدارهاي الکتريکي (1)
پاورپوینتمجید زارعمدارهای الکتریکی 1 (مهندسی پزشکی) جلسه ششم۱۴۰۰/۰۱/۲۵۱۲.۰۹ MBدانلود فایل
 • کاردانی - کامپیوتر - مباني الکترونيک
پاورپوینتمجید زارعمبانی الکترونیک (کاردانی کامپیوتر) جلسه ششم۱۴۰۰/۰۱/۲۵۱۲.۰۹ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - مدارهاي الکتريکي
پاورپوینتمجید زارعمدارهای الکتریکی (مهندسی کامپیوتر) جلسه ششم۱۴۰۰/۰۱/۲۵۱۲.۰۹ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - روانشناسی - مباحث اساسي در روانشناسي 1
پاورپوینتراضیه سوداگرمباحث اساسی1۱۴۰۰/۰۱/۲۴۲۹۱ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - روانشناسی - مباحث اساسي در روانشناسي 1
پاورپوینتراضیه سوداگرمباحث اساسی1۱۴۰۰/۰۱/۲۴۲۷۴ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - روانشناسی - مباحث اساسي در روانشناسي 1
پاورپوینتراضیه سوداگرمباحث اساسی1۱۴۰۰/۰۱/۲۴۱۱۳۱ KBدانلود فایل
 • کاردانی - کامپیوتر - برنامه سازی پیشرفته 2
سایر موارداحمد حبیبیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی ++C۱۴۰۰/۰۱/۲۱۱۲.۱۹ MBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - برنامه سازی پیشرفته 2
سایر موارداحمد حبیبیبرنامه سازی پیشرفته (جلسه دوم)۱۴۰۰/۰۱/۲۱۰۲۳۸ KBدانلود فایل
 • کارشناسی پیوسته - کامپیوتر - برنامه سازی پیشرفته 2
سایر موارداحمد حبیبیبرنامه سازی پیشرفته (جلسه اول)۱۴۰۰/۰۱/۲۱۰۴۰۸ KBدانلود فایل
12345678910...
< جدول فوق را به راست و چپ حرکت دهید >