امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸

پایگـاه اشتـراک دانـش

جستجو هامقطعرشتهدرسنوع جستجواستادعنوانتاریختعداد دانلوددانلود
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهwaste in highrise building construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهvirtual technology for building construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهRisks in Construction Industry۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهrisk management model for railway construction projects۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهrisk management in project management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهRelationship between Project Success and Project Efficiency۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهProjects’ issue management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهProject Management in the Implementation of information system۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهproductivity in the business of construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهmaneuver in design build contracts۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهInfluence of Organizational External Factors on Construction Risk۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهIncrease the projects’ success rate through project management process۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهImproving project success using benefits and project management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهDevelopment of cost engineering system in construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهcurrent state of project risk management in the transport sector۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهcost management in underground construction۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهConstruction Management Documentation Usage in planning projects۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهComplexity in Project Management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهclaims in construction projects-primavera contract management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
کارشناسی ارشدمدیریت پروژه و ساختزبان تخصصیمقالهکبری منصوری زادهconstruction-related business management۱۳۹۸/۰۷/۲۳۰دانلود فایل
12345678910...