این کتاب به بررسی جامع از گنبد سلطانیه اختصاص دارد. در بخش اول کتاب تاریخچه ای از نحوه ساخت گنبد و روند شکل گیری آن ارائه می شود. سپس فضاها و زیرفضاهای اصلی و فرعی بنای سلطانیه به طور مفصل معرفی می شود تا در بخش تحلیل، خواننده با همه ابعاد ساختمان آشنایی داشته باشد و انتقال مفاهیم ساده تر و گویا تر گردد. در بخش دوم کتاب، گنبد سلطانیه به طور مفصل تحلیل معمارانه می شود و همه ابعاد معماری بنا بررسی می گردد و پس از آن تحلیل سازه ای آغاز می شود. در تحلیل سازه ای تمامی بخش های گنبد و بویژه نحوه انتقال نیرو در اجزای آن بررسی و تشریح شده و همواره در کنار توضیحات برای فهم بهتر خواننده تصاویر و دیاگرام های مربوطه ارایه شده است. همچنین تحلیل های مرتبط با تنظیم شرایط مطلوب محیطی از قبیل؛ نور، روشنایی، گرمایش و سرمایش بنا، انجام و ارایه شده است. در پایان کتاب نیز درباره تزئینات موجود در این بنا و تنوع آن به طور مبسوط بیان شده است.

ارائه بیش از 240 تصویر، ترسیم، جدول و کروکی ها کمک شایان توجه و غیرقابل انکاری در یادگیری و انتقال مفاهیم سازه و معماری می نماید که از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب می‌باشد. شیوه انتقال مفاهیم سازه ای، ترسیمی- تحلیلی بوده و سعی در ارایه تحلیل فناوری، سازه ای، حرارنی و برودتی از اجزای بنا شده است.  این روش توانسته در عین بیان مفاهیم اولیه و ارایه نمودارهای ساده و مدل‌های ریاضی از انواع سیستم‌های ساختمانی و سازه‌های معمارانه با تصاویر اجرا شده و ساخته شده نهایی، نسبت به انتقال کامل و قطعی مفاهیم اقدام زنده و موثر انجام دهد.