کتاب میدان و شهر تالیف بسیاری ارزنده از پژوهشگر ارجمند، دکتر علی اسدپور است. کتاب حاضر ضمن برخورداری از جنبه های مختلف یک پژوهش جامع و ثمربخش، می تواند الگوی مناسبی برای دیگر پژوهش های تاریخی باشد.

این کتاب به دو موضوع کلی می‌پردازد؛ موضوع اول، بررسی تاریخ میدان و میدان‌های توپخانه در شهرهای گوناگون ایران است. موضوع دوم کتاب، بررسی تاریخ میدان توپخانه و مشق شیراز و تحولات آن بر اساس مستندات تاریخی است که در آن به بازنمایی معماری این دو میدان و تحلیل ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.