کتاب زلف سخن توسط چهار تن از استادان موسسه آموزش عالی آپادانا، خانم ها: فیروزه یزدان پناه، ندا محمدی و آقایان: محمدجواد چیزفهم و سجاد ساسانی برای درس فارسی عمومی دانشگاه به رشته تحریر درآمده است.

«فارسی عمومی» دانشگاه برنامه‌ای است که از یک سو، خواندنی‌های پیشین ما را در سال‌های دبستان و دبیرستان کمال می‌بخشد و از سوی دیگر راهی نو را برای رسیدن به کاربرد هنرمندانه ی زبان در سطحی فراتر پیش روی ما باز می‌کند.      

مولفان کتاب حاضر کوشیده‌اند تا به نو آوری‌هایی در زمینه‌ی کتاب فارسی عمومی و ساعات درس فارسی دست یابند.