«فارسی عمومی » عنوان یک واحد درسی در دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی کشور است و آموختن این درس عمومی سه واحدی برای هم هی دانشجویان لازم است؛ از این رو کتا بهای گوناگون فارسی عمومی در کشور نگاشته شده است و اینک در مراکز آموزشی مختلف تدریس می شود. بیگمان فارغ از این که «فارسی عمومی » درسی الزامی برای دانشجویان است،کسب محتوای ذهنی و مهار تهای این درس نظیر: درک مطلب، توانایی ارائ هی کنفرانس و سخنرانی، فهم جریانات ادبی و کاربردهای هنری زبان فارسی برای هر تحصیل کرد های در این کشور لازم و ضروری است.