این کتاب به موضوعات متنوعی در معماری می‌پردازد؛ این موضوعات از آشنایی با گرایش‌های جدیدتر آموزش معماری در ایران از قبیل «معماری داخلی» و «معماری منظر» آغاز می‌شود و سپس به موضوعاتی درزمینۀ طراحی و تحلیل اشاره می‌نماید. فصل‌های دیگر کتاب در چند حوزۀ کلیدی متمرکز شده‌اند که عبارت‌اند از «پژوهش»، «انرژی و پایدرای»، «تکنولوژی»، «روان‌شناسی محیطی» و درنهایت «مفاهیم نظری معماری». فصل‌بندی کتاب به نحوی است که از مفاهیم ساده شروع شده و به موضوعات نظری و پیچیده‌تر ختم می‌شود.