کتاب زبان تخصصی طراحی پارچه و لباس برای استفاده درس زبان تخصصی دانشجویان ارشد طراحی پارجه و لباس به ارزش دو واحد تدوین شده است. مطالب کتاب به صورتی طراحی شده است که موضوع های فصل های مختلف هماهنگ با سر فصلهای مصوب وزارت علوم می باشند. از این روی مطالب ارائه شده علاوه برتقویت زبان تخصصی می تواند تکمیل کننده دروس دیگر در این رشته نیز باشد. جهت دسترسی سریع دانشجویان به واژگان تخصصی در پایان هر فصل تعریف واژگان به صورت کامل همراه با مثال ارائه شده است. تمرینات طراحی شده در پایان هر فصل در جهت تقویت مهارتهای درک مطلب و یادگیری و کاربرد واژگان می باشد.